Kontaktujte nás

Telefon

Czechia

+420 541 244 775

Kontaktní formulář

Těšíme se na Vaše dotazy.

> Kontakt

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KVT-Fastening GmbH

1. Rozsah působnosti, obsah služeb

 • 1.1 Společnost KVT Fastening GmbH, 4030 Linec/Pichling, Im Südpark 185 (dále jen „společnost KVT Fastening“), dodává zboží svým zákazníkům a poskytuje také další služby, a to výhradně v rámci platných Všeobecných obchodních podmínek. Sortiment je konkrétně zaměřen na výrobu dílů a další výrobní aktivity a také na služby v oblasti strojírenství, technického poradenství, logistiky atd. Zmínit je třeba také dodávky zboží a služeb poskytované jako součást úplných nebo dílčích řešení.
 • 1.2 Naše aktuální Všeobecné obchodní podmínky jsou kdykoli k dispozici na našich webových stránkách (www.kvt-fastening.at/agb). Jsou nedílnou součástí každé smlouvy, kterou společnost KVT-Fastening uzavřela. Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí celý obchodní vztah uzavřený s naší společností. V případě, že obchodní vztahy pokračují, řídí se těmito Všeobecnými obchodními podmínkami i budoucí transakce, u nichž se na ně výslovně neodkazuje.
 • 1.3 Jiné podmínky nebo zvláštní ujednání jsou závazné pouze tehdy, jsou-li sjednány písemně. Mlčení z naší strany se výslovně nepovažuje za (implicitní) přijetí jiných obchodních podmínek.
 • 1.4 Zákazník je oprávněn dovolávat se z naší strany služby nad rámec dodávky zboží pouze v případě, že to bylo písemně ujednáno. Na závěr je třeba podotknout, že za montáž a použití zboží nese odpovědnost zákazník.
 • 1.5 Pokud jsme vystavili písemnou objednávku nebo potvrzení objednávky, případně písemně potvrdili jiné smluvní dokumenty, jsou v nich naše dodávky zboží a další služby jednoznačně uvedeny.
 • 1.6 Za písemnou formu ve smyslu těchto Všeobecných obchodních podmínek považujeme dokument (včetně faxů a PDF dokumentů) podepsaný příslušným smluvním partnerem. Za písemné dokumenty se rovněž považují e-maily, které jeden smluvní partner odeslal jinému; to však za předpokladu, že lze osobu jednající za obsluhující stranu jednoznačně identifikovat a je za tuto záležitost odpovědná.
 • 1.7 Vyhrazujeme si právo kdykoli jednostranně změnit Všeobecné obchodní podmínky. Změny Všeobecných obchodních podmínek budou oznámeny zasláním pozměněných Všeobecných obchodních podmínek nebo jejich zveřejněním na výše uvedené internetové adrese. Pozměněné Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost namísto původně ujednaných Všeobecných obchodních podmínek dnem předání nebo zveřejnění a stávají se součástí smlouvy, pokud zákazník výslovně nepodá písemnou námitku.

2. Nabídka a uzavření smlouvy

 • 2.1 Objednávky jsou považovány za přijaté pouze tehdy, pokud jsme je písemně potvrdili. Do té doby je naše nabídka nezávazná. Účinnost telefonických, písemných (včetně e-mailových) nebo ústních vedlejších dohod, dodatků nebo změn je také podmíněna našim písemným potvrzením.
 • 2.2 Naše nabídky jsou nezávazné. Stejně tak technické popisy a další informace v nabídkách, prospektech a dalších informačních materiálech jsou zpočátku nezávazné.
 • 2.3   Nabídky a odhady nákladů jsou poskytovány pouze písemně. Ústní odhady nákladů nepředstavují závaznou nabídku.
 • 2.4 Cenové nabídky a odhady nákladů jsou zpoplatněny.
 • 2.5 Nabídky a odhady nákladů jsou vytvářeny na základě informací poskytnutých zákazníkem, bez záruky úplnosti nebo správnosti.
 • 2.6 Jsme oprávnění poskytovat dílčí dodávky v přiměřeném rozsahu.
 • 2.7 Vyhrazujeme si právo převést zboží nabízené ZÁKAZNÍKOVI v době platnosti naší nabídky třetím stranám (meziprodej). ZÁKAZNÍK nesmí z této skutečnosti vyvozovat žádné nároky.
 • 2.8 Pokud se liší údaje v písemných potvrzeních objednávek, která jsme vyhotovili, od údajů uvedených v našich katalozích, prospektech nebo dalších materiálech, považují se za závazné údaje uvedené v potvrzení objednávky.

3. Ceny a platba za dodávku zboží a další služby

 • 3.1 Pokud není ujednáno jinak, naše faktury jsou v plné výši splatné ve lhůtě 21 dnů od data vystavení faktury. Hotovostní sleva není povolena a je podmíněna zvláštní písemnou dohodou.
 • 3.2 Při prodlení s platbou jsme oprávněni účtovat poplatky za období od data splatnosti do data přijetí platby. U smluvních peněžitých pohledávek mezi podnikateli je nutno uplatňovat zákonnou sazbu úroků z prodlení (aktuálně od 1. ledna 2022 je to v Rakousku 8,58 %).
 • 3.3 Veškeré poplatky za upomínku / výběr plateb a vedlejší poplatky, které vznikly v souvislosti s neuhrazenou pohledávkou, je nutno uhradit navíc k hlavní pohledávce.
 • 3.4 V případě, že se společnost KVT Fastening sama ujme záležitostí spojených s upomínkami a výběrem plateb, jsme oprávněni fakturovat ZÁKAZNÍKŮM jednorázovou částku ve výši 40,00 €.
 • 3.5 Zákazník má právo na započtení pouze v případě, že se jeho protinároky právně prokázaly, jsou nezpochybnitelné nebo jsme je písemně uznali.
 • 3.6 Bude-li po odeslání potvrzení objednávky známo, že ji nelze běžně zpracovat formou otevřeného účtu, vyhrazujeme si právo požadovat platbu předem v plné výši nebo větší část dlužné částky za objednané zboží nebo dodat zboží oproti platbě v hotovosti při převzetí zásilky.
 • 3.7 Odstoupí-li zákazník od smlouvy bez závažného důvodu, pak je u běžného obchodního zboží povinen uhradit jednorázově 30 % z jeho hrubé prodejní ceny jako kompenzaci. ZÁKAZNÍK je oprávněn prokázat, že k žádné ztrátě nedošlo nebo že její výše byla podstatně nižší než výše uvedená jednorázová částka. Vyhrazujeme si právo předložit důkaz ohledně toho, že nám vznikla větší ztráta. Mimo to, zadržovací právo je oprávněn uplatnit pouze tehdy, pokud se jeho protinárok zakládá na stejném smluvním vztahu. U smluv na zboží podle zvláštních objednávek ZÁKAZNÍKA se výslovně neposkytuje právo na odstoupení od smlouvy. V těchto případech je ZÁKAZNÍK povinen uhradit ujednanou cenu v její plné výši.
 • 3.8 Každý zákazník obdrží individuálně stanovený úvěrový limit. Překročení stanoveného úvěrového limitu může vést k prodlení s dodávkou. Při prodlení s dodávkou z důvodu, že odběratel překročil úvěrový limit, jsou veškeré nároky odběratele jakéhokoli druhu z tohoto prodlení s dodávkou vyloučeny.
 • 3.9 Ceny za naše dodávky zboží a další služby jsou vždy stanoveny bez DPH v příslušné měně. Tato zásada platí u všech našich ceníků, objednávek, potvrzení objednávek a dalších smluvních dokumentů.
  Jednotlivé ceny našich dodávek zboží se vztahují na 100 ks. Výslovně si vyhrazujeme právo učinit jiná opatření včetně příslušných upozornění. Sloupce cen od 1 000 kusů platí pouze u průmyslových balení nebo volně loženého zboží. Minimální částka za dodané zboží je stanovena na 150 EUR; ekvivalentní částka platí u dodávek v jakékoli jiné měně. Pokud čistá hodnota zboží klesne pod minimální částku 150 EUR za objednávku, účtujeme příplatek za minimální hodnotu ve výši 19 EUR. Za otevřená balení účtujeme menší množstevní příplatek. Jakékoli základní slevy poskytujeme od ceny za dodané zboží ve výši 200 EUR nebo odpovídající částky v jiné měně.
 • 3.10 Vyhrazujeme si právo na úpravu cen, pokud se podmínky na trhu výrazně změní nebo pokud dojde k odpovídajícím cenovým výkyvům. Nabízené ceny jsou závazné pouze tehdy a v rozsahu, v němž jsme zákazníka informovali o odpovídajících závazných lhůtách. V případě nárůstu cen surovin, výroby a mezd, které nastaly nebo byly zavedeny po datu potvrzení objednávky až do data dodání, si výslovně vyhrazujeme právo na přiměřené příplatky.
 • 3.11   Naše zboží je dodáváno EXW dle podmínek Incoterms 2020. U přeprav, které zajišťujeme, však účtujeme náklady paušálně podle sazeb společnosti KVT-Fastening platných v době expedice. Za balení, recyklaci a likvidaci bude naúčtován paušální poplatek za balení a recyklaci ve výši 7 EUR za dodávku. Zvláštní ujednání je nutno dohodnout písemně. V rakouském systému ARA pod licenčním číslem 6535 může být likvidace obalů a recyklace bezplatná. Obalový a recyklační materiál je výhradně nevratný.
 • 3.12 Faktury je nutno uhradit v měně uvedené v našich cenících, objednávkách, potvrzeních objednávek nebo v jiných smluvních dokumentech.

4. Prospekty, katalogy (včetně e-shopu), technické a jiné dokumenty

 • 4.1 Rozměry a popisky formou textu a stejně tak ilustrace v našich dokumentech jsou nezávazné; v této souvislosti je nutné zmínit především naše prospekty, katalogy (včetně e-shopu), objednávkové a technické podklady a další technické informace.
 • 4.2 Neručíme za správnost a úplnost podkladů, které nám zákazník zaslal (zejména výkresy, specifikace materiálů a další podklady). Navíc nejsme povinni kontrolovat jejich správnost a úplnost.
 • 4.3 Kromě toho musí zákazník zajistit, aby dokumenty, které nám odeslal (výkresy, specifikace materiálů a další dokumenty), neporušovaly práva třetích stran. Nesplní-li zákazník tento požadavek, musí nás zprostit všech odpovídajících nároků třetích stran.

5. Data a lhůty, dodávané množství

 • 5.1 Nabízenou a potvrzenou dodávku a dodací termíny plníme tím nejlepším možným způsobem. Odpovídají dostupné objednací kapacitě a aktuálním možnostem v oblasti zásobování surovinami v době objednávky nebo potvrzení objednávky. U dodávek zboží zůstává konečné přijetí smlouvy vyhrazeno našim subdodavatelům.
 • 5.2 Dodávka nebo dodací lhůta začíná uzavřením smlouvy, nikoli však dříve, než budou vyřízeny veškeré nezbytné úřední formality a uhrazeny platby, které je nutno uhradit společně s objednávkou, a poskytnuty příslušné záruky. Před zahájením dodávky nebo začátkem dodací lhůty jsou smluvní partneři rovněž povinni opravit veškeré zásadní technické aspekty.
 • 5.3 Potvrzené dodávky a data dodání nebo dodací lhůty lze přiměřeně odložit nebo prodloužit, aniž by tím vůči společnosti KVT-Fastening a jejím sesterským společnostem vznikl nárok na náhradu škody. Toto nařízení se vztahuje zejména na tyto případy:
  • n pokud včas neobdržíme informace, které potřebujeme k plnění smlouvy, nebo pokud se tyto informace následně změní;
  • n pokud zákazníci nebo třetí strany (zejména naši subdodavatelé) nezaplatili za dodávky nebo služby, které se mají uskutečnit, nebo jsou jinak v prodlení s plněním smluvních povinností;
  • n pokud se v našich provozovnách, u zákazníka nebo třetích osob (zejména u našich subdodavatelů) vyskytnou překážky nebo nepředvídané události, které nelze odvrátit. Takové události definujeme mimo jiné jako důsledky vyšší moci, války, mezinárodního napětí, nepokojů, nedostatku surovin, přerušení provozu, epidemií, pandemií, stávek a úředně nařízených uzavření infrastruktury a společností; tento seznam nepovažujeme za vyčerpávající.
 • 5.4 Není-li splněna dodávka nebo dodrženo datum dodání, pak je zákazník po překročení přiměřené doby odkladu (která se stanoví v jednotlivých případech) oprávněn zcela nebo zčásti odstoupit od smlouvy, pokud ještě nebyla splněna. Odpovědnost za nemožnost užívání a za jakékoli další škody způsobené nedodržením dodacích termínů a množství je výslovně vyloučena.
 • 5.5 Je-li zákazník v prodlení s převzetím, je i tak povinen uhradit celou kupní cenu. V tomto případě zboží uskladníme na riziko a náklady zákazníka (zejména náklady na skladování, poplatky za zpracování, administrativní náklady atd.). Po neúspěšné výzvě k převzetí nebo vyzvednutí jsme oprávněni zboží na náklady zákazníka zničit nebo použít jiným způsobem.
 • 5.6 U baleného zboží, které se prodává na počet kusů, odpovídá střední hodnota získaná metodou náhodného výběru minimálně jmenovitému počtu kusů. U upevňovacích prvků a sériově vyráběných dílů je v oblasti průmyslu obvyklé překročení nebo nedodání +/– 10 %. U výrobků na zakázku si vyhrazujeme právo dodat o 15 % více či méně zboží. Dodávky navýšené nebo ponížené tímto způsobem nesmí zákazník odmítnout. V takovém případě bude naúčtováno skutečně dodané množství.
 • 5.7 Není-li dohodnuto jinak, musí být objednávky podané v rámci předem uzavřené rámcové smlouvy na odvolání převzaty nejpozději do 6 měsíců po uplynutí smluvního období, bez povinnosti na naší straně zasílat žádost o převzetí nebo oznámení o neplnění. Pokud tato lhůta uplynula, jsme oprávněni kdykoliv dle našeho uvážení zboží buď fakturovat, nebo objednávku zrušit. Při prodlení s převzetím zboží přechází odpovědnost za nebezpečí a riziko ztráty zboží na zákazníka dnem oznámení o tom, že je zboží připraveno k dodání (k odběru).

6. Sledovatelnost

Pokud jsme povinni zajistit sledovatelnost zboží, děje se tak na základě informací na etiketě umístěné na obalu. Po doručení zboží zákazníkovi je zákazník odpovědný za zajištění zpětné sledovatelnosti vůči nám jakožto dodavateli.
 

7. Výhrada vlastnictví, vlastnictví v souvislosti s logistikou

 • 7.1 (Dodané) zboží zůstává naším vlastnictvím, dokud nejsou v plné výši uhrazeny závazky z obchodního vztahu (včetně úroků, nákladů, daní, poplatků, výdajů, nákladů na dopravu atd.).
  U běžného účtu se vlastnictví považuje za prostředek k zajištění naší bilanční pohledávky. Kupující je oprávněn prodat zboží podléhající výhradě vlastnictví pouze v rámci běžných a řádných obchodních transakcí. V tomto případě nám tímto postupuje pohledávky vyplývající vůči třetím stranám v rozsahu našich nároků, a to přednostně a včetně všech vedlejších práv.
  Kupující nás tímto pověřuje a zmocňuje nás k tomu, abychom jeho nebo svým jménem podle potřeby uplatňovali vůči jeho smluvnímu partnerovi práva na základě rakouského občanského zákoníku ABGB, avšak na jeho účet, a za tímto účelem nás pověřuje výkonem práv, na která má vůči smluvnímu partnerovi nárok na základě ABGB, včetně nových práv, která z této skutečnosti vyplývají.
  Tímto přijímáme výše uvedené postoupení, ale vždy souhlasíme s tím, aby postupované pohledávky inkasoval a uplatňoval kupující, s tím, že lze tuto skutečnost kdykoli odvolat. Pokud toto postoupení uvedeme ve známost, je kupující povinen nám neprodleně a na své náklady poskytnout veškeré informace a dokumenty nezbytné k uplatňování našich nároků nebo alespoň jejich kopii. Zástavy a zajišťovací převody zboží podléhajícího výhradě vlastnictví jsou vyloučeny; kupující je povinen nás neprodleně informovat, pokud bylo naše zboží podléhající výhradě vlastnictví zabaveno nebo poškozeno třetími stranami.
 • 7.2 Pokud pro potřeby zákazníka vyvíjíme logistická řešení nebo mu poskytujeme logistické služby a nabízíme mu pro tento účel krabice, regály a další inventární položky, zůstávají tyto naším vlastnictvím, pokud není písemně ujednáno jinak.

8. Povinnosti týkající se kontroly, převzetí a oznamování vad

 • 8.1 Naše dodávky zboží a další služby je zákazník povinen neprodleně převzít nebo zkontrolovat, zda odpovídají technickým specifikacím a zákonným ustanovením. Totéž platí u kompletní sestavy v podobě jednoho z našich celkových nebo dílčích řešení. Při poskytování dalších služeb je zákazník také povinen zkontrolovat, zda byly tyto služby poskytnuty v souladu s tím, co bylo smluvně ujednáno.
 • 8.2 Jakékoli vady týkající se dodávek zboží a dalších služeb je nutné písemně nahlásit neprodleně (po jejich zjištění), nejpozději však do 8 dnů po převzetí zboží nebo dokončení prací na zařízení, jinak se veškeré nároky na náhradu škody (včetně následných škod) promlčují. Toto nařízení platí také u celkových a dílčích řešení a dokončení prací spojených jinými službami. Skryté vady je nutné písemně nahlásit do 8 dnů po zjištění včetně přesného popisu jejich typu.
 • 8.3 Oznámení vady se považuje za platné, pokud bylo odesláno písemně před uplynutím lhůty podle bodu 8.2 a jeho odeslání a doručení lze jednoznačně prokázat. Je-li zasláno doporučeným dopisem, má se za to, že byl tento důkaz předložen. Oznámení musí obsahovat podrobný popis vady a vzorek vadného zboží. Společně s oznámením nabýváme právo nechat oznámenou vadu nebo poškození prověřit našimi vlastními zaměstnanci nebo odborníky dle našeho výběru. Zákazník si může bezplatně vyžádat zprávu ohledně vyřešení problému do 30 dnů po uzavření reklamace, a po této lhůtě mu bude účtován poplatek.
 • 8.4 Odchylně od výše uvedených ustanovení zprošťujeme zákazníka povinnosti kontrolovat dodávky zboží, u nichž využívá námi nabízené logistické řešení.
 • 8.5 Při výskytu vad se naše dodávky zboží a další služby řídí zákonnými promlčecími lhůtami.
 • 8.6 Uplatnění vady nezprošťuje zákazníka jeho platební povinnosti.

9. Záruka na naše dodávky zboží

 • 9.1 Garantujeme výhradně vlastnosti výrobku v souladu s platnými normami pro výrobky jako DIN, ISO nebo EN. Tato záruka se také vztahuje na související technické dodací podmínky a písemně ujednané specifikace dílů určené pro konkrétního zákazníka. Pokud zákazník neuvedl výslovně písemně jinak, provádíme vizuální kontroly a posouzení rozměrových, tvarových a polohových tolerancí v souladu s příslušnými normami pro výrobky, které jsou v oboru obvyklé. U systémových a funkčních řešení garantujeme pouze vlastnosti výrobku v souladu se stanovenými požadavky na výkonnost (např. prohlášení o výkonnosti, návod k obsluze atd.).
 • 9.2 Při použití spojovacích prvků, které byly tepelně zpracovány na tvrdost 360 HV a vyšší, a také galvanicky pokovených spojovacích prvků (zejména pevnostní třídy 12,9) existuje riziko opožděného křehkého lomu způsobeného vodíkem. Mezinárodní norma ISO4042 na toto riziko výslovně upozorňuje. Pokud si zákazník vybere a zakoupí spojovací materiál, jehož vlastnosti, pevnost a výrobní postup zahrnují vysokou pravděpodobnost vzniku vodíkového zkřehnutí, pak na sebe zákazník přebírá veškerá rizika; v tomto ohledu odmítáme nést jakoukoli odpovědnost. To znamená, že je vyloučena veškerá naše odpovědnost za kvalitu výrobků vůči zákazníkovi. Toto zahrnuje, nikoli však výhradně, škody, výslovné nebo předpokládané záruky, předpokládané záruky prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel; tento seznam také není konečný. Pokud vůči nám třetí osoby (bez ohledu na právní důvody) uplatní nároky, které přímo nebo nepřímo vyplývají z křehkých lomů spojovacích prvků zakoupených zákazníkem, pak nás zákazník na první písemnou žádost odškodní v plném rozsahu všech souvisejících ztrát, závazků, škod, nákladů (včetně soudních poplatků a poplatků za právní zastoupení) a všech výdajů.
 • 9.3 Vlastnosti nad rámec výše uvedených platných norem jsou zaručeny pouze tehdy, pokud byly písemně dohodnuty. Součástí těchto norem jsou také informace uvedené v našich dokumentech, zejména pak v prospektech, katalozích (včetně e-shopu), v písemně potvrzených objednávkách, technických a dalších dokumentech. Výměna subdodavatelů, kteří splňují stejné normy pro výrobky nebo dodávají podle stejných specifikací, se nepovažuje za změnu smluvní služby nebo zboží.
 • 9.4 Nezaručujeme vhodnost zboží s ohledem na druh nebo oblast použití. Toto nařízení platí zejména u konstrukčních aspektů předmětu aplikace. Pokud odpovídáme na dotazy týkající se konstrukce a/nebo montáže, spoléháme se na informace poskytnuté zákazníkem. Naše informace se zakládají na teoretických úvahách nebo výsledcích testů, které proběhly v laboratorních podmínkách. Zákazník je musí ověřit v praktických podmínkách.
 • 9.5 Pokud zákazník požaduje specifické úpravy výrobku (např. mechanické dodatečné zpracování nebo povrchové úpravy jakéhokoli druhu), mohou se změnit vlastnosti původního výrobku (např. mechanické vlastnosti, zejména pak ochrana proti korozi). Proto vylučujeme jakoukoli záruku s ohledem na pozměněné vlastnosti výrobku uvedené v článcích 9.1 a 9.2 výše, i když jsou na výrobku stále vyraženy příslušné normy.
 • 9.6 Dosažení určitých hodnot tření, i když jsou písemně sjednány, nelze zaručit, protože hodnoty tření se mohou lišit v závislosti na podkladu, geometrii, třecích kontaktních plochách nebo typu procesu nanášení. Výrobci produktů z výše uvedených důvodů také nezaručují hodnoty tření.
 • 9.7 Případná záruční povinnost zaniká, pokud nebudou dodrženy dohodnuté normy nebo dojde ke změnám zboží bez našeho výslovného souhlasu. Konkrétně, jde o výše uvedené normy a námi specifikované nebo písemně schválené provozní podmínky.
 • 9.8 Dále jsou ze záruky vyloučeny všechny vady způsobené běžným opotřebením, nevhodnou údržbou, nesprávným zacházením nebo manipulací, nadměrným namáháním a vlivem třetích stran.
 • 9.9 Dokonce i při poskytování služeb v oblasti inženýrství, technického poradenství, logistiky apod. garantujeme pouze vlastnosti zboží dle bodů 9.1–9.7. Toto nařízení platí také u služeb poskytovaných jako součást celkového nebo dílčího řešení.
 • 9.10 Pokud dodáme zboží na základě nesprávných nebo neúplných údajů od zákazníka, nepřebíráme za to žádnou odpovědnost. Stejně tak vylepšení, která zákazník provedl, nebo nevhodné zacházení se zbožím na straně zákazníka povedou ke ztrátě jakýchkoli nároků ze záruky.
 • 9.11 Pokud je zboží vadné, nabízíme bezzáruční dodání náhradního zboží.
 • 9.12 V souladu s článkem 11 je od všech dalších záručních práv na dodávky zboží upuštěno.
 • 9.13 Záruční doba činí 6 měsíců od data dodání. U podnikatelů je vyloučena domněnka vadnosti.

10. Záruka na naše další služby, záruky ohledně trvanlivosti

 • 10.1 Zaručujeme pečlivé provedení s ohledem na naše další služby. Není-li písemně ujednáno jinak – což musíme označit za závazné – neručíme za správnost dodaných výsledků a jejich interpretaci. Poskytneme-li další služby na základě nesprávných nebo neúplných informací od zákazníka, nepřebíráme v tomto případě žádnou odpovědnost.
 • 10.2 Poskytujeme-li logistická nebo digitální řešení k montážním postupům (montážní řešení), garantujeme dodržení potvrzené nabídky. Nezaručujeme, že příslušné logistické nebo montážní řešení poběží bez přerušení nebo chyby. Jakákoli záruka je vyloučena, pokud nejsou splněny provozní podmínky a jsou provedeny změny. Rovněž nepřebíráme žádnou odpovědnost, pokud údržbářské a servisní práce prováděly třetí strany a došlo k dalším zásahům nebo systémové či jiné aktualizaci, které jsme neschválili nebo na které nemáme žádný vliv. Výše uvedené platí obdobně, pokud poskytujeme software jako součást logistických nebo montážních řešení.
 • 10.3 Je-li s ohledem na odolnost vůči povětrnostním vlivům nebo jiné vlastnosti výslovně poskytnuta záruka trvanlivosti nebo určitá životnost u komponentů a jiných výrobků, začíná tato lhůta běžet dnem dodání. Naše povinnost poskytnout záruku neplatí, pokud škoda vznikla v souvislosti s nevhodnou montáží nebo manipulací s dílem a jinými výrobky. Dále se neposkytuje žádná záruka, pokud dojde k poškození v důsledku neobvyklého namáhání, například poškození vichřicí, následky nestability podloží a zvláštních chemických nebo biologických vlivů. Toto omezení odpovědnosti zaniká pouze v případě, že škoda byla v zásadě způsobena vadou materiálu nebo dílu a takovou vadu lze také prokázat. Montáž a manipulace se řídí technickými popisy výrobků a návody na montáž dodávanými k příslušnému dílu a dalším výrobkům a také zákonem uloženými nebo obecně uznávanými normami a zásadami architektury.
 • 10.4 Jsou-li doplňkové služby poskytnuty nedostatečně, nabízíme nápravu na vlastní náklady na základě záruky nebo záruky ohledně trvanlivosti.
 • 10.5 U doplňkových služeb je zákazník povinen (zejména pak s ohledem na (i) technická prohlášení / technické zprávy, (ii) protokoly o zkouškách a (iii) protokoly o zkouškách / protokoly o šetření, kdy šetření proběhlo v laboratoři) otestovat a zkontrolovat adekvátním způsobem získané výsledky, doporučení a poznámky ohledně aplikace při praktickém využití svých výrobků a prohlásit je za vhodné k použití nebo je uvolnit do provozu.
 • 10.6 V souladu s článkem 11 se od všech dalších záručních práv u doplňkových služeb upouští.

11. Odpovědnost za škody

 • 11.1.   Pokud jde o naše dodávky zboží a další služby, neseme odpovědnost v mezích zákonné odpovědnosti za výrobek při zranění osob a škodě na majetku, které lze přímo přičíst vadě výrobku. Všechna vyloučení a omezení odpovědnosti jsou účinná a lze je vykládat pouze v míře právní přípustnosti a všechny nároky z odpovědnosti jsou s konečnou platností upraveny zde.
 • 11.2    Naše odpovědnost za škody, ztráty a odškodnění v souvislosti s dalšími poskytovanými službami (včetně, nikoli však výhradně, vývojových a inženýrských služeb nebo logistických řešení, která jdou nad rámec aplikace obecně uznávaných technologických pravidel) bude dosahovat
  • (a) u jednotlivých objednávek maximálně výše hodnoty objednávky a u
  • (b) trvalých objednávek za rok a nebo v rámci nároku maximálně výše částky, kterou jsme fakturovali za posledních 12 měsíců.
  Utrpí-li zákazník jakoukoliv další škodu, ať už v důsledku porušení povinnosti péče nebo v důsledku vadného dalšího plnění nebo z jakéhokoli jiného důvodu, za které neseme odpovědnost, má zákazník nárok na náhradu pouze tehdy, pokud jsou naši zaměstnanci nebo zástupci vinni hrubou nedbalostí (úmyslem nebo hrubou nedbalostí). Nároky na náhradu škody způsobené lehkou nedbalostí a stejně tak i na náhradu za čisté finanční ztráty, následné škody (zejména pak výrobní ztráty, zpoždění nebo přerušení provozu atd.), ušlý zisk, náhradu škody z nároků třetích stran, za případné paušální částky nebo smluvní pokuty ujednané s třetími stranami, poškození dobré pověsti a stejně tak i škody ze ztráty způsobené zákazníkovi, jsou vyloučeny – bez ohledu na právní důvod.
 • 11.3    Odmítnutí odpovědnosti: Oznámení ohledně řešení problémů, která jsme v oblasti dalších služeb vypracovali, jsou předběžná, zakládají se na našich aktuálních informacích a znalostech a výhradně technickém názoru a podléhají dalšímu ověření a úplným informacím od zákazníka o příčinách a nápravných opatřeních. Aniž je dotčeno použití formativních výrazů, tato skutečnost není žádným prohlášením ohledně smluvní nebo právní odpovědnosti nebo nároků na náhradu škody. Neobsahuje ani nevytváří, ať už přímo nebo nepřímo, žádné uznání zavinění, závazků, odpovědnosti nebo jakéhokoli jiného nároku vůči nám.
 • 11.4    V mezích povolených zákonem je jakákoli další smluvní nebo mimosmluvní odpovědnost týkající se všech našich dodávek zboží a dalších služeb výslovně vyloučena, zejména pokud jde o přímé a nepřímé následné škody. To platí zejména u nákladů na nutné montážní a demontážní práce a také u přerušení provozu. Toto vyloučení odpovědnosti se vztahuje také na naši smluvní a mimosmluvní odpovědnost za škodu způsobenou jednáním nebo opomenutím na straně našich zákonných zástupců, zaměstnanců a pomocných osob; totéž platí i pro osobní smluvní a mimosmluvní odpovědnost těchto zástupců, zaměstnanců a pomocných osob..
 • 11.5    Jakékoli regresní nároky, které vůči nám zákazník nebo třetí strana mohou uplatnit v rámci odpovědnosti za výrobek ve smyslu rakouského zákona o odpovědnosti za výrobek (PHG), jsou vyloučeny, pokud strana oprávněná k regresu neprokáže, že jsme příslušnou závadu způsobili my a byla způsobena přinejmenším hrubou nedbalostí. Regresní nároky společností jsou v každém případě omezeny částkou 10 000 EUR.
 • 11.6    Jakákoli forma společné odpovědnosti s jednou nebo více dalšími společnostmi skupiny Bossard, stejně jako s jejími přidruženými společnostmi, je vyloučena. Smluvní nároky může zákazník uplatňovat výhradně vůči smluvnímu partnerovi.
 • 11.7    Případné nároky na náhradu škody zanikají 6 měsíců ode dne vzniku škody a poškození strany.

12. Zajištění kvality, zkušební a měřicí laboratoře Bossard

 • 12.1 Provozujeme certifikovaný systém zajištění jakosti podle normy ISO9001. Kromě toho máme akreditované zkušební a měřicí laboratoře v souladu s normou ISO/IEC17025 pro účely zajištění kvality. Služby v souladu s předpisy regulujícími oblast akreditace budou poskytnuty pouze tehdy, pokud s námi byly písemně ujednány nejpozději při objednávce nebo zadání objednávky.
 • 12.2 Zkušební a měřicí laboratoře Bossard jsou nestrannými zkušebními orgány. Fungují v souladu s příslušnými normami a testují nebo analyzují dle platných zkušebních postupů nebo norem.

13. Storna, odstoupení od smlouvy

 • 13.1 Zrušení objednávky je podmíněno naším výslovným písemným souhlasem a také úhradou našich nákladů na suroviny, mzdy a výdaje.
 • 13.2 Reklamace ohledně kvality, rozměrů a množstevních odchylek u konkrétní dodávky neopravňuje ke zrušení zbývajících dodávek z objednávky.
 • 13.3 Jsme oprávněni odstoupit od dodacích povinností, pokud se finanční situace zákazníka výrazně zhoršila nebo se liší od skutečnosti, která nám byla prezentována.
 • 13.4 Odvolání smlouvy o dílo a službách nebo smlouvy o dodávce zákazníkem je výslovně vyloučeno.

14. Informační povinnosti a bezpečnost

 • 14.1 Zákazník je povinen nás informovat o jakýchkoli zvláštních technických požadavcích, zákonných a úředních předpisech nebo jiných rámcových podmínkách, pokud mají význam ve vztahu k našim dodávkám zboží a poskytování dalších služeb. Je třeba zdůraznit, že tyto informace je nutno poskytnout včas a bez zvláštního požadavku z naší strany. Informační povinnost se uplatňuje zejména v případě nebezpečného nebo neobvyklého použití zboží. Na tyto předpisy, normy nebo okolnosti musíme být upozorněni písemně nejpozději při zadávání objednávky nebo při zadávání objednávky. Pokud tato skutečnost nastane až během naší dodávky zboží nebo při poskytování dalších služeb, zákazník nás o ní musí neprodleně informovat.
 • 14.2 Bez ohledu na tuto informační povinnost zůstává odpovědnost za výrobek a další zajištění na zákazníkovi.
 • 14.3 Dodržování všeobecných a místních bezpečnostních předpisů a stejně tak i odpovídajících pokynů personálu je plně v odpovědnosti zákazníka.

15. Použití výsledků

Výsledky našich služeb jsou určeny výhradně pro použití zákazníkem a jako informace pro zákazníka a bez našeho předchozího písemného souhlasu je nelze postupovat třetím stranám ani jinak využít. Toto nařízení se týká zejména analýz, výsledků zkoušek, výpočtů atd.

16. Kontroly vývozu a sankce

Zákazník se zavazuje, že bude při dalším použití dodávek zboží a dalších služeb, které u nás zakoupil, dodržovat příslušné platné národní, evropské, americké a mezinárodní předpisy týkající se sankcí a kontroly vývozu. To zahrnuje, nikoli však výhradně, zákaz prodeje nebo vývozu zboží do sankcionovaných zemí, sankcionovaným konečným uživatelům nebo pro účely zakázaných způsobů konečného použití, jako je vývoj v oblasti zbrojení, bez potřebného povolení podle platných právních předpisů.

17. Práva průmyslového vlastnictví

 • 17.1 Autorská práva a stejně tak i další práva k nehmotnému majetku a práva průmyslového vlastnictví, která vzniknou spolu s našimi dodávkami zboží a poskytováním dalších služeb, zůstávají výhradně nám. Tato práva zahrnují, nikoli však výhradně, výkresy, plány, technické a jiné dokumenty, software a další námi vyvinutá řešení.
 • 17.2 Práva na užívání výslovně písemně udělená zákazníkovi, která jsou nepřenosná a nevýhradní, zůstávají vyhrazena.
 • 17.3 Jsme oprávněni využívat a dále rozvíjet obecně využitelné znalosti, know-how i zkušenosti a dovednosti, které jsme nabyli při poskytování služeb během našich aktivit pro jiné zákazníky.

18. Tajemství

 • 18.1 Každá smluvní strana bude zacházet jako s důvěrnými s údaji, dokumenty a informacemi, které má o oblasti činnosti protistrany a které nejsou obecně dostupné ani obecně známé. Nesmí je přímo ani nepřímo zpřístupňovat třetím stranám ani je jiným způsobem využívat. Tyto údaje, dokumenty a informace budou použity pouze pro účely plnění smlouvy. V tomto smyslu přijmou smluvní partneři veškerá nezbytná opatření, aby zabránili toku těchto údajů směrem k třetím stranám nebo tomu, aby je třetí strany využívaly. Zaměstnanci smluvních stran jsou povinni zachovávat mlčenlivost o údajích, dokumentech a informacích, pokud k tomu nejsou již dříve zavázáni na základě pracovní smlouvy. Povinnost zachovávat mlčenlivost zůstává v platnosti i po ukončení našeho smluvního vztahu.
 • 18.2 Nic v těchto Všeobecných obchodních podmínkách nebo v jakékoli smlouvě uzavřené mezi námi a zákazníkem nelze vykládat tak, že se převodem vlastnictví ke zboží udělují zákazníkovi nebo se na něj převádějí jakákoli práva na důvěrné informace a naše duševní vlastnictví.

   

19. Ochrana údajů

Každá smluvní strana se zavazuje dodržovat platné předpisy o ochraně osobních údajů. Pokud jde o další záležitosti, odkazujeme na naše prohlášení o ochraně údajů na webových stránkách https://www.kvt-fastening.at/de/datenschutz/. Zákazník bere na vědomí toto prohlášení o ochraně údajů a přijímá je v příslušné platné verzi.

20. Rozhodné právo, místo soudní příslušnosti

Použije se rakouské právo s vyloučením mezinárodních referenčních norem. Ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží se nepoužijí. Místem plnění je Linec, místem soudní příslušnosti je příslušný soud v Linci/Rakousko, a to i v případě platby šekem nebo směnkou. Společnost KVT-Fastening GmbH je však oprávněna podnikat právní kroky také v místě soudní příslušnosti smluvního partnera nebo jeho pobočky.

21. Ostatní ustanovení

 • 21.1 Události vyšší moci mající vliv na nás, dodavatele nebo logistické partnery, které brání dodání nebo výrobě v dohodnutém termínu, prodlouží dodací nebo výrobní dobu o dobu trvání takového přerušení. To platí zejména pro přírodní katastrofy, nové nebo novelizované zákony a předpisy, opatření, příkazy, požadavky nebo rozhodnutí soudu nebo úřadu, zemětřesení, povodně, požáry, výbuchy, války, teroristické akty, nepokoje, poruchy strojů, nouzové opravy nebo nouzovou údržbu stroje, potíže s dodávkami energie a surovin, stávky, nedostatek dopravních prostředků a dopravní překážky, výluky, nepředvídatelné potíže s dodávkami a výrobou, sabotáže, kybernetické útoky, pandemie nebo epidemie.
  Nejsme povinni splnit smlouvu, pokud plnění brání překážky z důvodu národních nebo mezinárodních předpisů zahraničního obchodního práva, embarga a/nebo jiných sankcí.
  O vzniku události vyšší moci budeme zákazníka neprodleně informovat. Pokud toto postižení potrvá déle než 12 týdnů a se zákazníkem se nebudeme moci dohodnout na společném postupu, jsou obě strany oprávněny dotčenou dodávku nebo službu zrušit.
  Zákazník nemá nárok na náhradu za události vyšší moci.
 • 21.2 Úspěšné objednávky jsou závazné pro zákazníkovy právní nástupce a povolené nabyvatele. Postoupení práv nebo převod povinností zákazníka na třetí stranu jsou podmíněny našim předchozím písemným souhlasem.
  Bez ohledu na výše uvedené se souhlas protistrany nevyžaduje, pokud svá práva a povinnosti ze smlouvy postoupíme sesterské společnosti, nebo práva a povinnosti z tohoto obchodního vztahu automaticky přejdou na univerzální/dílčí nástupce. Takové postoupení nebo převod nabude právní moci až po písemném vyrozumění protistrany.
 • 21.3 Pokud kdykoli neuplatníme nebo neprodleně neuplatníme nárok vyplývající z těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo právní vztah, který se na nich zakládá, nebude se mít za to, že se (částečně) zříkáme našich práv ze své podstaty nebo co do rozsahu.

22. Ujednání ohledně oddělitelnosti

Pokud by jednotlivá ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek byla nebo se stanou neplatnými a/nebo neúčinnými, ať už zcela nebo zčásti, zůstává platnost a/nebo účinnost zbývajících ustanovení nebo částí těchto ustanovení nedotčena. Neplatná a/nebo neúčinná ustanovení budou nahrazena ustanoveními, která se z ekonomického hlediska co nejvíce přibližují smyslu a účelu neplatných a/nebo neúčinných ustanovení, a to právně účinným způsobem. Totéž platí v případě, že by tyto Všeobecné obchodní podmínky byly neúplné.

23. Závaznost původního textu

V případě jakýchkoli rozdílů mezi německou a jakoukoli jinou jazykovou verzí Všeobecných obchodních podmínek má v každém případě přednost původní německý text.